موعظه یکشنبه 07/02/2016
خواهر سارا

دوستی و داشتن رابطه صحیح

بررسی رساله غلاطیان باب دو آیه یک

1پس از چهارده سال، دیگر بار همراه برنابا به اورشلیم رفتم و تیتوس را نیز با خود بردم.


پولس پس از چهارده سال ، ديگر بار به همراه برنابا به أورشليم رفت و تيتوس را نيز با خود برد. پولس بعد از چهارده سال خدمت، به اورشليم رفت و تيتوس را هم كه جوانى يونانى بود و با او همكارى داشت را با خودش برد .در واقع پولس هيچ وقت تنها نبود و این يكى از نقاط قوت خدمت پولس بود که همیشه در رابطه بود . رابطه با یک دوست خوب و وفادار.

از همان آغاز هم می بینیم زمانى كه حتی او مسيحى نبود رابطه خيلى خوبى با مقامات داشت ، او را در راه دمشق ميبينيم كه نامه اى در دست داشت در واقع مجوزی براى كشتن مسيحيان. در آنجا هم او تنها نبود و عده اى همراه او در اين سفر بودند . از تمام نامه هايى كه نوشت ميتوانيم بفهميم كه او با مردم بود، هميشه يك نَفَر در كنارش بود .

 • روميان ١٦: ٢٠ -٢٣ او با تيموتاوس - ترتيوس - گايوس - اراستوس
 • اول قرنتيان ١:١ از پولس كه به خواست خدا فراخوانده شده است تا رسول عيسى مسيح باشد و از برادرمان سوستنس
 • دوم قرنتيان ١:١ تيموتاوس با او بود
 • فيليپيان ٤: ٢١ برادرانى كه با من هستند شما را سلام مى فرستند
 • اول تسالونيكيان ١:١ از پولس - سيلاس و تيموتاوس
 • تيتوس ٣: ١٥ انان كه با منند جملگى تو را سلام مى فرستند
 • فيلمون ١: ٢٣ اپافرس هم زندانی من در مسيح عيسى، همچنين همكارانم مرقس - اريستارخوس ، ديماس و لوقا
 • پولس هرگز تنها نبود او مى دانست چطور در رابطه رشد كند.در كتاب جامعه ٤ : ٩ ميفرمايد "دو از يك بهترند زيرا ايشان را از محنتشان اجرت نيكو حاصل مى شود، اگر يكى بيفتد ديگرى رفيق خود را بلند خواهد كرد ".

  پادشاهى خدا درش رابطه است، حتى وقتى به زندگى خود عيسى مسيح هم نگاه ميكنيم ميبينيم كه او تنها عمل نكرد او ١٢ نَفَر را برگزيد كه با او باشند. او دوازده تن را تعيين كرد و انان را رسول خواند تا همراه وى باشند. داستان معروف دوستى بين داوود و يوناتان ميتونه نمونه خوبى براى ما باشه اول سمويل ١٩ . داوود دانست كه يوناتان براى او يك دوست حقيقى هست، يوناتان پسر شاؤل پادشاه دشمن داوود بود. شاؤل به پسرش يوناتان و به همه خدمتگزاران خويش فرمان داده بود كه داوود را بكشند اما يوناتان پسر شاؤل داوود را بسيار دوست مى داشت پس به داوود گفت كه پدرش شاؤل قصد كشتن داوود را دارد . اما بعد يوناتان پيش شاؤل درباره داوود به نيكى حرف ميزند و می گوید كه او به تو هيچ گناهى نورزيده اعمالش جز نيكى چيزى براى تو نبوده او جان بر كف نهاده و ان فلسطينى را كشت و خداوند نجاتى عظيم براى تمامى اسرائيل اورده . " داشتن يك دوستى سالم بركتى است از جانب آسمان" خدای ما خدای رابطه هاست پس ما هم باید در رابطه ها جلو برویم. در واقع یک ایماندار در داشتن رابطه با کلیساست که می توان رشد کند. در رابطه هاست که متوجه می شویم چقدر روحیه فروتنی داریم؟ نقاط ضعف و نقاط قوت ما چیست؟ چقدر پذیرش داریم؟ در تیم های خدمتی چقدر از این رابطه سالم و صحیح استفاده می کنیم؟

  خداوند می خواهد ما هم دوستی سالم و برکتی از آسمان باشیم برای دیگران. خداوند می خواهد ما هم در داشتن روابط صحیح و سالم با دیگران هم باعث رشد خود هم باعث رشد دیگران باشیم.

  در اینجا سه نمونه از دوست حقیقی را بررسی خواهیم کرد:

  ١- دوستان امنيت هستند از جانب خداوند براى ما در زمانهاى سخت اعمال ١٤: ١٩ -٢٠

  اما يهوديانى از إنطاكية و قونيه امدند و مردم را با خود متحد ساخته پولس را سنگسار كردند بدين گمان كه مرده است از شهر بيرون كشيدند اما چون شاگردان گرد او جمع شدند برخاست و به شهر بازگشت ،فرادى ان روز او و برنابا رهسپار دربه شدند .

  پولس تقریبا مرده بود. اما خيلى جالبه که دوستان او گرد او جمع شدند و حتى او را در سخت ترین زمان ممکن رها نکردند.

  ٢- دوست می تواند صداى خدا باشد براى ما و ما را راهنمايى كند اعمال ٢١: ٤

  "پس شاگردان را در انجا يافته هفت روز نزدشان مانديم ايشان به هدايت روح به پولس گفتند به أورشليم نرود ". خدا هميشه با ما مستقيم حرف نميرند . بلکه گاهی اوقات از دوستان ما استفاده ميكند. ما در زندگى پولس ميبينيم بارها خداوند از طريق ديگران با او صحبت کرده است.

  ٣- دوست می تواند مفید باشد در خدمت به ما اعمال ١٣: ١- ٣

  " همان ابتداى خدمت پولس خداوند نميخواست كه پولس تنها باشد او با برنابا خدمت كرد خداوند ميخواهد چيزهاى بزرگى به ما ببخشد و او هميشه از افراد استفاده ميكند كه به كمك ما باشند بيشترين افراد بزرگ در كتاب مقدس كارهاى بزرگ را با دوستان انجام دادند.

  عزیزان بیایید محبت های ما عمیق باشد. در دوستی هایمان با غیرت باشیم. دوستی های ما برای صلح و آرامش باشد. باعث بنای رشد هم باشیم. به هم برکت بدهیم. دیوارهای جدایی را برداریم......